ORGANIZATION KYOKUSHIN INTERNATIONAL

IKO CATALUNYA

ORGANIZATION KYOKUSHIN INTERNATIONAL


KEIRO ICHI NO BO - Sensei Sergio Bustinduy

KEIRO ICHI NO BO - Sensei Sergio Bustinduy


KEIRO NI NO BO - Sensei Sergio Bustinduy

KEIRO NI NO BO - Sensei Sergio Bustinduy


KEIRO SAN NO BO - Sensei Sergio Bustinduy

KEIRO SAN NO BO - Sensei Sergio Bustinduy


KEIRO YON NO BO


KEIRO GO NO BO - Sensei Sergio Bustinduy

KEIRO GO NO BO - Sensei Sergio Bustinduy


TSUKI NO BO


GEKISAI DAI NO BO - Sensei Sergio Bustinduy

GEKISAI DAI NO BO - Sensei Sergio Bustinduy


MIRUZU NO BO - Sensei Sergio Bustinduy

MIRUZU NO BO - Sensei Sergio Bustinduy


BASSAI DAI NO BO


ANTEI